Mūsų naujienos


Pokalbis su darbuotoju

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Naudojami terminai

Pirkėjas - juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, t.y. veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą; taip pat visų šių išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Pardavėjas - internetinis prekybos centras "SP".

Šalys - Pirkėjas ir Pardvėjas.

Taisyklės - prekių pirkimo – pardavimo taisyklės.

"SP" – internetinis prekybos centras.

2. Bendrosios nuostatos 

2.1 Šios Taisyklės Pirkėjui ir Pardavėjui yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių prekyba "SP" susijusios taisyklių nuostatos.

2.2 Pirkėjas kiekvieną kartą pirkdamas prekes "SP" patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis (Patvirtindamas užsakymą “sutinku ir esu susipažinęs su internetinio prekybos centro "SP" taisyklėmis“) (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su "SP" taisyklėmis ir su jomis sutinku“). 

2.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuotas "SP" puslapyje.

2.4 "SP" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenų apsauga ir kuri yra užregistruojama "SP", taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.

3.2 Pirkėjas norėdamas registruotis "SP" turi sutikti su “ "SP" Duomenų saugumo ir konfidencialumo taisyklėmis“.

4. Sutarties sudaryma

4.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

4.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "SP" duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes "SP" pagal šias Taisykles ir "SP" nustatyta tvarka

5.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su "SP", pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu, elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl kitų prekių, kurių trūkumų šalinimą, prekių keitimą, grąžinamą reglamentuoja ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse.

5.3 Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepraradusi prekinės išvaizdos bei iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.4 Jeigu Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą pilnai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir Pirkėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

5.5 Kilus nesutarimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

6.Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4 Pirkėjas, naudodamasis "SP", įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų "SP" ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo teisės

7.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti "SP" darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis "SP" arba išskirtiniais atvejais ir panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2 Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti "SP" veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir "SP" nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis "SP" teikiamomis paslaugomis.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą "SP" registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Duomenų saugumo ir konfidencialumo taisyklėse“ nustatytus atvejus.

8.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

8.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. Prekių kainos, prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1 Prekių kainos "SP" ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.

9.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

9.2.1 Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš nurodytų bankų: AB DNB bankas; AB Swedbank; Ūkio Bankas; NORDEA; AB Danske bankas; Šiaulių bankas; Medicinos bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią "SP" sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

9.2.2 Apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių aptarnavimo sistema – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančioms įmonėms: PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.

9.2.3 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į "SP" nurodytą banko sąskaitą..

9.2.4 Pirkimas išsimokėtinai – Pirkėjas lizingo sutartį pasirašo prekių perdavimo - priėmimo metu ar sumoka pradinę įmoką, jei tokia yra numatyta.

9.3 Atsiskaitydamas 9.2.2,  9.2.2, 9.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 7.3 punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.

10.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal prekių aprašymuose nurodytus terminus. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

10.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 5.2 punktu, atsisako pirkimo - pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis transportavimo kompanijos išrašyta sąskaita. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10.9. Kitą informaciją, susijusią su prekių pristatymu galima sužinoti "SP" skyriuje “Prekių pristatymas“ bei "SP" Klientų aptarnavimo skyriaus telefonu.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1 Kiekvienos "SP" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad "SP" esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3 Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, todėl kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į įgaliotą suteikti garantinį aptarnavimą serviso centrą, nurodytą garantiniame talone.

11.4. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama  "SP" skyriuje “Garantiniai įsipareigojimai“.

 

12. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

12.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

12.2   Taisyklių 12.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją  Taisyklių 5.2 punkte numatyta tvarka.

12.3 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

12.4 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

12.4.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

12.4.3 Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

12.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

12.4.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

12.5 Jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių.

13. Šalių atsakomybė

13.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis "SP".

13.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei "SP" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5 Jei "SP" yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6 Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Šalių apsikeitimas informacija

14.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia "SP" skyriuje “Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.